To и Too – грешка или не ?

Озадачени ли сте от заглавието? Смятате ли, че to и too са една и съща дума?
Някога замисляли ли сте се, че тези две думи могат да се използват взаимозаменяемо, тъй като по-кратката е съкратена форма или печатна грешка на по-дългата?

Ако отговаряте с “да” на някой от горните въпроси, то знайте приятели, че днес късметът е с Вас, защото този пост ще разсее всяко съмнение. Продължете и разберете повече за разликата и правилната употреба на тези две (напълно различни) думи!

To
В английския, “to” е широко използван като предлог въвеждащ допълнение. Също така се среща като дума, предшестваща инфинитив на глагола. Примерите по-долу ясно обясняват тези две определения и употреби.

Като предлог:
I am going to the mall later. (предлог за движение)
He gave the flowers to his wife. (предлог за посока)

Като дума въвеждаща инфинитив на глагола:
I am going to run this weekend.
Please don’t forget to submit the report.

Too
От друга страна, думата “too” се използва, за да изрази идеята за прекомерност – да информира читателя, че изречението или темата е да се покаже, че нещо е в излишък.

Пример:
The new iPhone model is too expensive.
Schoolbags of children nowadays are too heavy.

Too също може да се използва, за да изрази тъждественост по същия начин както “also” или “as well”

Пример:
I am nominated as a candidate too.
She has the same idea too.

Толкова за разликата между двете думи “to” и “too”
Сигурни сме, че вече сте наясно със звученето на тези думи и буквите “T” и “O”, затова приключваме този пост с няколко определения, с които някои от Вас, читателите, може да не са наясно.

Какво е предлог?
Предлогът е дума, която обикновено се поставя пред съществително име или местоимение и се използва, за да изрази връзка между две подчинени изречения.

Какво е инфинитив на глагола?
Глаголи използвани в тяхната нелична форма, поради което е необходимо да се използва “to”.

За да узнаете повече или да добиете по-ясна представа за английския език се включете в нашите курсове по английски език. Очакваме ви!