WEATHER или WHETHER?

Често в английския език допускаме грешки при употребата на думи, които си приличат по правопис или изговор. Такива думи се наричат омофони (думи, които се произнасят еднакво, но имат различен правопис ), пароними (думи, които си приличат по звуков строеж, но назовават различни неща) или омоними (думи, които звучат и се пишат по един и същи начин, но имат различни значения) и т.н.

Ето списък с някои от най-често заблуждаващите ни думи:

weather/whether

weather [‘weðə] – атмосферно време

whether [‘weðə] – дали (или не)

literally/literary

literally [ˈlɪt(ə)rəli] – буквално

literary [‘litərəri] – литературен

receipt/recipe

receipt [ri’si:t] – разписка, квитанция

recipe [‘resipi] – рецепта (готварска, медицинска)

though/through

though [ðоu] – макар че, въпреки че

through [θru:] – през, из, по

spices/species

spices [spaisiz] – подправки

species [‘spi:ʃi:z] – биол. вид, род, разновидност

law/low

law [lɔ:] –право, закон

low [lou] – нисък

mouth/month

mouth [mauθ] -уста

month [mʌnθ]- месец

sea/see 

sea [si:] – море

see [si:] – виждам

bear/bare

bear [bεə] – мечка

bare [bεə] – празен, непокрит, пуст

peer/pier

peer [piə] – равен

pier [piə] – кей, пристан

principal/principle

principal [‘prinsipəl] – директор

principle [‘prinsipəl] – принцип, правило

sight/sigh

sight [sait] – зрение, гледка

sigh [sai] – въздишка, стон

kiwi

kiwi [‘ki:wi:] – (1) вид птица

                       (2) вид плод

below/bellow

below [bɪˈləʊ] – отдолу

bellow [ˈbɛləʊ] – рева, муча

Thank you, Teddy 🙂

Special thanks to Stefan, for enriching our article!

 

Ако ви хареса тази статия и искате да научите още много забавни и интересни неща, заповядайте в някой от нашите курсове по английски език. Очакваме ви!