“Предлози?! – всичко е под контрол!”

Стоенето вкъщи може да е чудесна възможност да си откраднете малко време за обогатяване на английския си, нали? Ние от EWA ще ви помогнем с някои от най-често грешените предлози и словосъчетания с тях.

  • in vs. into

A: “Lucy, can you help me with the shopping?”

B: “Of course, mum. I am driving the car in the garage??/ into the garage?? and I will help you.”

Основната разлика между “in”и “into” е че “in”(в) се отнася за състояние на съществуване, докато “into” (в) се използва при наличие на движение. 

Into” често се използва за описание на движението на нещо отвън на закрито.

“I walked into the house.”

“The teacher came quickly into the room and began the lesson.”

За разлика“in” се използва, когато някой или нещо е неподвижно.

“I found the book in the drawer.”

“The dishes are in that cupboard.”

Следователно в нашия пример правилният отговор е I am driving the car into the garage and I will help you.”

  • on the way vs. in the way

On the way” (на път, попътно) означава, че нещо е или в ход / транзит, или може да се намери по маршрута до някъде.

“I have just received an SMS informing me that my parcel is on the way.” 

“Let’s stop for coffee on the way to the office.”

“He’ll give you a ride home. It’s on his way.”

“In the way” (на пътя) означава, че нещо е пречка/ не позволява нещо да се случи.

“I’m trying to finish my task but all these calls keep getting in the way.”

“Am I in your way? Do you need me to move so you can watch the movie on the TV?”

  • on time vs. in time

On time” (навреме) е антонимът на закъснял. Ако сте “on time” (навреме) това означава, че правите нещо преди уговореното / установеното време.

“The meeting has been scheduled for 10 аm. Please, arrive on time.” = Punctual, not late.      

Ако сте “in time” (навреме, имате време за нещо), това означава, че не сте пропуснали шанса да направите нещо; в последния момент точно. 

“I got stuck in traffic and arrived just in time to catch my flight.” = soon enough

  • in the hospital vs. at the hospital

Ако сте “in the hospital” (в болницата) означава, че получавате медицинска помощ. Вие сте пациент.

“He doesn’t remember the accident. He just remembers waking up in the hospital.”

“He is in hospital right now” = He is being treated as an in-patient.

Ако сте “at the hospital” (в болницата), означава, че физически сте в помещенията на болницата, но не сте пациент.

“I’m at the hospital visiting my uncle.”

“He is at his hospital right now” = He is staff.

  • substitute with vs. substitute for

Нещо “is substituted with” (заменен от/с) – това е нещо, което замествате/се замества с нещо друго.

“The butter in this recipe can be substituted with oil.”  

Нещо “ is substituted for” (заместител на)– това е нещото, с което замествате нещо друго/ което заменя оригиналния елемент.

“In this recipe, oil can be substituted for butter.”

  • shout to vs. shout at  (and similar examples)

Ако “shout to someone” (ако викате на някого) вие повишавате гласа си, така че човекът да ви чуе.

“My wife shouted to me from the kitchen, but I couldn’t hear her because of the music.”

Ако “shout at someone” (ако викате на някого) вие повишавате гласа си, защото сте ядосани на този човек.

“Don’t shout at me! I’m doing the best I can.”

Синонимите “yell” and “scream” също следват този модел. Глаголът “throw” също може да бъде добавен тук. Ако “throw a ball to someone” (хвърляте топка на някого), искате този човек да я хване.

“He threw the ball to Messi and he scored a goal.”

Ако “throw a ball at someone” (хвърляте топка по някого) искате да ударите този човек с топката. 

“In the winter, my brother and I used to throw snowballs at each other.”

Надяваме се, че now you can shout to everyone that you are on your way to substitute “google search for prepositions” with your knowledge 😉