Често обърквани думи или защо да не се предоверяваме на компютърната автокорекция

Здравейте приятели,

Днес нашата невероятна преподавателка Веси е подготвила една изключително интересна и полезна статия за всички, които някога са изучавали или в момента посещават курс по английски език.

Много пъти, когато набираме текст на компютър разчитаме на автокорекция без да си даваме сметка, че думата може да е изписана правилно, но погрешно употребена.

В английския език сериозен проблем  представляват омофоните – думи, които са близки по звучене, но имат различен правопис и значение. Ето някои омофони: whether/weather, bye/by/buy, dear/deer… За по-пълен списък на омофони може да последвате линка: http://www.homophone.com/

Друга предпоставка за объркване и грешки е наличието на думи, които са близки по значение, но не се припокриват и се употребяват в различен контекст или като различна част на речта. Сравнете:

advice – съвет/ advise – съветвам

affect – влияя, въздействам/ effect – ефект, резултат

assure somebody– уверавам някого/ensure that– уверявам се (че нещо ще се случи), гарантирам, осигурявам /insure against– застраховам (се)

Ето едно упражнение, за да се уверите, че сте запомнили. Добра идея е да предизвиквате себе си и да употребявате новата лексика в свой контекст 🙂

Упражнение 1

Сигурни сме, че сте се справили, а сега погледнете отново упражнението. Може ли да се сетите за грешки, допускани с думите “practise” и “weak“?

Practice е съществително име, а глаголът е practise, въпреки че компютърът ми упорито настоява да използвам само practice. Грешките с думите „седмица“ (week) и „слаб“ (weak) са често използвани в игри на думи:  the daily week joke …or…  the daily weak joke 🙂 

А сега ето още няколко проблематични двойки:

  • economic – икономически/ economical – икономичен

The government is thinking of new economic policies.

Cars must be economical so as to cause less pollution.

  • historic – важен, забележитен, влизащ в исторята/ historical – исторически, свързан с науката история

Grisho’s historic victory makes us all proud.

Who are the famous historical figures of the previous century?

  • principle – принцип/ principal – главен, най-важен

The principles of politics have only declarative value.

What’s the principal source of income in Bulgaria?

  • lose – загубвам/loose – хлабав

I tend to lose my belongings very easily.

Your shoelaces are loose.

  • stationary – неподвижен/stationery – книжарница

We got stuck in stationary traffic due to a road accident.

I need some paper clips. I’ll go to the stationery.

  • lay – полагам, поставям/lie – лежа; лъжа
  • Глаголът “lie” със значение „лежа“ е неправилен: lie – lay – lain

Lay the table, please.

You will feel better if you lie down for a few minutes.

He laid the table at his mother’s request.

He admitted that he had lied and misled the police on purpose.

Tom lay for an hour trying to fall asleep but unsettling thoughts kept him awake.

 Искате ли да научите още интересни и забавни неща свързани с английския език: Записвам се