Из дебрите на финансовия английски речник

До тук нерядко сме засягали специализирани теми – не само за специалистите сред вас, но и за останалите, за които винаги би било добре да блеснат в някой разговор с чужденец като покажат завидна лексика, включително и терминологична. Този път обръщаме внимание на финансиите и търговията – теми, които са едновременно популярни в ежедневния живот, и които създават все повече тесни експерти в отделни области. Ето и малка извадка от дебрите на финансовия английски речни, която да ползвате за основа…

annuity – редовно плащане от застрахователна компания към неин клиент. Или казано на финансов език анютет, може да се използва и като годишна рента

bad debt – изтекло задължение (най-често поради изтекла давност) или несъбираем дълг

bankruptcy – банкрут, фалит, неплатежеспособност

borrow – заемам, давам заем някому

broker – брокер, посредник, агент

cash advance – предварително плащане

Chapter 7 – несъстоятелност и целия съдебен процес по нея в САЩ

commodity – стока, суровина (злато, олио, петрол – на финансовия пазар)

currency – валута, паричен знак

equities – притежание, собственост в компания, дял, акция

foreclosure – евикция, предявена от титуляра на ипотеката

lender – кредитор, кредитна институция, фирма, отпускаща заеми

interest rate – лихвен процент

intellectual property – авторско право

heir – титуляр на право – най-често за получаване на собственост в даден бъдещ или настоящ момент

trading – търгувам (включително и на финансовата борса)

tax return – опростяване на данъци, връщане на надвнесени такси и данъчни суми

real estate – недвижим имот

option – опция (бинарна, например) във финансовите сделки

probate – отваряне на завещание и даване ход на делото по разпределение на дяловетe и частите

Интересно от нас: Да си поговорим за работа и бизнес на английски език